Áp lực giải phóng mặt bằng Vành đai 3

Áp lực giải phóng mặt bằng Vành đai 3

Với nhu cầu sử dụng đất 643 ha, ảnh hưởng hơn 3.800 hộ dân, giải phóng mặt bằng là áp lực rất lớn để Vành đai 3 khởi công giữa năm sau, theo Chủ tịch UBND TP HCM.

"Vành đai 3 đi qua vùng đô thị, mật độ cư dân dày đặc, chưa kể còn trải dài ở 4 địa phương nên giải phóng mặt bằng là thách thức rất lớn. Nếu không chuẩn bị kỹ sẽ ảnh hưởng tiến độ triển khai", Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nói tại Hội nghị triển khai đầu tư xây dựng dự án Vành đai 3, chiều 15/7.

Vành đai 3 đi qua TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Giai đoạn một, tuyến được đầu tư dài hơn 76 km, kinh phí hơn 75.300 tỷ đồng, chia 8 dự án thành phần, mỗi địa phương thực hiện hai dự án gồm xây lắp và giải phóng mặt bằng. Giai đoạn này, tuyến được làm 4 làn, hai bên xây đường song hành nhưng không liên tục mà bố trí qua đô thị, khu dân cư có nhu cầu kết nối giao thông, kinh tế...

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nói tại hội nghị triển khai Vành đai 3, chiều 15/7. Ảnh: Gia Minh

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nói tại hội nghị triển khai Vành đai 3, chiều 15/7. Ảnh: Gia Minh

Theo ông Mãi, ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, TP HCM cùng các tỉnh đã làm việc và thống nhất quy chế triển khai, với các mốc thời gian cụ thể. Hiện, dự án được lên kế hoạch khởi công giữa năm 2023, hoàn thành năm 2026. "Thời gian chỉ có ba năm, nhưng khối lượng công việc rất lớn nên các bước triển khai phải rất khẩn trương", ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết địa phương đã lập các ban chỉ đạo, tổ giúp việc cho dự án thành phần trên địa bàn, để giải quyết nhanh các vướng mắc phát sinh khi triển khai. Thành phố cũng lập Hội đồng cố vấn dự án, với nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực quy hoạch, giao thông, đô thị, pháp lý... nhằm nhận góp ý, phản biện cũng như đề xuất giải pháp tối ưu trong quá trình triển khai.

Đánh giá việc bồi thường, tái định cư "có tính quyết định" để dự án đúng tiến độ, ông Võ Trung Trực, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, nói vấn đề đầu tiên là việc giao ranh giải phóng mặt bằng cần xong cuối tháng 9. Đồng thời, công tác tái định cư thay vì thực hiện sau khi có quyết định thu hồi đất và chi trả bồi thường như quy định, cần triển khai trước, giúp dự án rút ngắn 4-6 tháng.

"Ngoài ra, vướng mắc khác là đoạn Vành đai 3 đi qua thành phố sẽ có 32 đồ án quy hoạch phải điều chỉnh, cần hoàn thành trước 30/9 để đồng bộ kế hoạch triển khai", ông Trực nói.

Hướng tuyến Vành đai 3 TP HCM. Đồ họa: Khánh Hoàng

Hướng tuyến Vành đai 3 TP HCM. Đồ họa: Khánh Hoàng

Ông Ngô Thịnh Đức, Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam, cũng nói giải phóng mặt bằng là yếu tố chiếm hơn 50% khả năng thành công của Vành đai 3. Để đẩy nhanh đầu việc này, ông cho rằng trong lúc chưa có nhà thầu tư vấn, thành phố có thể tham khảo từ nghiên cứu tiền khả thi để tạm thời duyệt ranh giải phóng mặt bằng. Điều này để đảm bảo tính pháp lý, giúp các địa phương và chủ đầu tư giao ranh, cắm mốc, cũng là cơ sở để xác định kỹ hơn các phương án tổ chức giao thông, nút giao...

Cũng theo ông Đức, TP HCM nên điều tra thêm về phạm vi ảnh hưởng cùa dự án để các quận huyện chủ động bố trí tái định cư cho người dân, sớm tạo đồng thuận, hoặc có thể tính toán để chủ đầu tư ứng vốn trước bố trí xây dựng tái định cư... "Thành phố nên lập ban chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án này, trong đó nên có các thành viên thuộc cơ quan phụ trách điện, nước... để phối hợp đồng bộ", ông Đức nói.

Vành đai 3 TP HCM là dự án giao thông liên kết vùng lớn nhất miền nam từ trước đến nay. Đây được xem là tuyến đường chiến lược, ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp không chỉ 4 tỉnh thành dự án đi qua mà tác động cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

With the demand for land use of 643 hectares, affecting more than 3,800 households, site clearance is a huge pressure for Ring 3 to start construction in the middle of next year, according to the Chairman of Ho Chi Minh City People's Committee.

"Ring 3 passes through urban areas, densely populated, not to mention stretches in 4 localities, so site clearance is a huge challenge. If not carefully prepared, it will affect the implementation progress." , Chairman of the People's Committee of Ho Chi Minh City Phan Van Mai said at the Conference on investment and construction of the Ring 3 project, on the afternoon of July 15.

Ring 3 passes through Ho Chi Minh City, Dong Nai, Binh Duong and Long An. In the first phase, the investment route is more than 76 km long, with a cost of more than 75,300 billion VND, divided into 8 component projects, each locality implements two projects including construction and installation and site clearance. In this phase, the route is made of 4 lanes, the two sides build parallel but not continuous roads, but arranged through urban areas and residential areas that need to connect traffic, economy ...

Chairman of the Ho Chi Minh City People's Committee Phan Van Mai spoke at the Belt 3 deployment conference on the afternoon of July 15. Photo: Gia Minh

Chairman of the Ho Chi Minh City People's Committee Phan Van Mai spoke at the Belt 3 deployment conference on the afternoon of July 15. Photo: Gia Minh

According to Mr. Mai, right after the National Assembly approved the investment policy, Ho Chi Minh City and other provinces worked and agreed on implementation regulations, with specific timelines. Currently, the project is scheduled to start construction in mid-2023, complete in 2026. "The time is only three years, but the workload is very large, so the implementation steps must be very urgent," said Mr. Mai.

The Chairman of the City People's Committee also said that the locality has set up steering committees and assisting groups for component projects in the area to quickly solve problems arising during implementation. The city also established a Project Advisory Council, with many experts in the fields of planning, traffic, urban, legal... to receive comments, criticisms as well as propose optimal solutions in the process. implementation program.

Assessing that compensation and resettlement is "deterministic" to keep the project on schedule, Mr. Vo Trung Truc, deputy director of the city's Department of Natural Resources and Environment, said the first problem is the demarcation of liberated land. The site needs to be completed by the end of September. At the same time, the resettlement work, instead of implementing after the decision on land acquisition and compensation payment as prescribed, needs to be implemented in advance, helping to shorten the project by 4-6 hours. month.

"In addition, another problem is that the section of Ring 3 passing through the city will have 32 planning projects that must be adjusted, which need to be completed before September 30 to synchronize the implementation plan," Mr. Truc said.

Mr. Ngo Thinh Duc, Chairman of the Vietnam Association of Roads and Bridges, also said that ground clearance is the factor that accounts for more than 50% of the success of Ring 3. To speed up this work, he said that in When there is no consulting contractor, the city can refer to the pre-feasibility study to temporarily approve the site clearance boundary. This is to ensure legality, help localities and investors to demarcate and set up landmarks, as well as the basis for more detailed identification of traffic organization options, intersections...

According to Mr. Duc, Ho Chi Minh City should investigate more about the scope of the project's influence so that districts can proactively arrange resettlement for people, soon create consensus, or can calculate for investors to advance capital. before arranging resettlement construction... "The city should set up a steering committee for compensation and site clearance for this project, in which there should be members of the agency in charge of electricity and water... to synchronized coordination," said Mr. Duc.

Ring 3 of Ho Chi Minh City is the largest regional transport project in the South so far. This is considered a strategic route, in addition to connecting traffic, it also creates an urban and industrial corridor that not only passes through the four provinces and cities, but also affects the southern key economic region.


Với nhu cầu sử dụng đất 643 ha, ảnh hưởng hơn 3.800 hộ dân, giải phóng mặt bằng là áp lực rất lớn để Vành đai 3 khởi công giữa năm sau, theo Chủ tịch UBND TP HCM.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments