Dừng dịch vụ ưu tiên làm thủ tục hàng không ở Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không dừng dịch vụ ưu tiên check-in có thu phí từ hôm nay.

Phó cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi Cục tiến hành họp, rà soát quy định vào sáng 20/7. 

Cục Hàng không yêu cầu Cảng vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ của các hãng. 

Theo ông Sơn, pháp luật không cấm triển khai dịch vụ ưu tiên, doanh nghiệp có thể đăng ký để cơ quan nhà nước giám sát. Thế nhưng qua rà soát, đánh giá dịch vụ ưu tiên check-in nhanh có thu phí có thể làm giảm chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng tới quyền lợi của hành khách, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Dừng dịch vụ làm thủ tục check-in trả tiền

Ngoài ra, dịch vụ check- in ưu tiên có nhiều điểm bất hợp lý như hãng đã có chính sách ưu tiên làm thủ tục với khách hạng thương gia, nếu khách mua vé thường và sử dụng dịch vụ này thì sẽ đồng hạng với khách hạng sang. Việc này làm giảm chất lượng dịch vụ với khách hạng sang.

Ngoài ra, dịch vụ này không giải quyết được việc ách tắc tại sân bay vì hành khách vẫn phải chờ qua cửa an ninh như khách thông thường.

Theo ông Sơn, dịch vụ làm thủ tục check-in thuộc dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, được quy định tại Nghị định 92/2016 và Thông tư 29/2021 của Bộ GTVT. Trường hợp có sự thay đổi trong quy trình cung cấp dịch vụ hàng không, các hãng phải báo cáo Cục trước khi thực hiện.

Hiện Cục Hàng không triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng quá tải, chậm, hủy chuyến tại các sân bay, trong đó có việc nâng cao chất lượng hạ tầng, cải thiện dịch vụ phục vụ mặt đất...Dừng dịch vụ ưu tiên làm thủ tục hàng không ở Tân Sơn Nhất

The Civil Aviation Authority of Vietnam requires airlines to stop the fee-based priority check-in service from today.

Deputy Director of the Civil Aviation Authority of Vietnam Dinh Viet Son said the decision was made after the Department held a meeting and reviewed regulations on the morning of July 20.

The Civil Aviation Authority of Vietnam requires the Port Authority to be responsible for inspecting and supervising service provision activities of airlines.

According to Mr. Son, the law does not prohibit the deployment of priority services, businesses can register for supervision by state agencies. However, through the review and evaluation of the priority check-in service with a fee, it can reduce the quality of service, affect the interests of passengers, and cause bad public opinion in society.

In addition, the priority check-in service has many unreasonable points such as the airline has a priority check-in policy with business class customers, if customers buy regular tickets and use this service, they will be in the same class as customers. luxurious. This reduces the quality of service for luxury guests.

In addition, this service does not solve the congestion at the airport because passengers still have to wait through the security gate like regular guests.

According to Mr. Son, the check-in service is part of the ground-based commercial technical service, which is specified in Decree 92/2016 and Circular 29/2021 of the Ministry of Transport. In case there is a change in the process of providing aviation services, airlines must report it to the Department before implementation.

Currently, the Civil Aviation Administration of Vietnam has implemented many solutions to overcome overload, delay and cancellation of flights at airports, including improving infrastructure quality, improving ground service...

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments