Khánh Hòa tính chuyện kêu gọi quốc tế 'chung tay' bảo tồn hệ sinh thái vịnh Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ đạo nghiên cứu lập “Khu sinh thái biển quốc tế vịnh Nha Trang” để kêu gọi quốc tế, người dân, doanh nghiệp “chung tay” bảo tồn đa dạng sinh học vịnh Nha Trang.

Ngày 4-7, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp để bảo tồn, giữ gìn và phục hồi hệ sinh thái biển đa dạng tại vịnh Nha Trang, trong đó có rạn san hô tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun.

UBND TP Nha Trang được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp các viện, trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà khoa học thực hiện ngay việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát để có báo cáo cụ thể, chính xác, đầy đủ về hiện trạng, nguyên nhân của sự suy giảm hệ sinh thái rạn san hô khu vực Hòn Mun và vịnh Nha Trang, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp để phục hồi.

Để thực hiện các giải pháp lâu dài, theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, UBND tỉnh giao UBND TP Nha Trang phối hợp Sở Tài nguyên và môi trường nghiên cứu phương án quản lý, khai thác vùng nước trong vịnh Nha Trang theo hướng xã hội hóa, xây dựng mô hình quản trị công tư, kết hợp hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ gắn với nhiệm vụ bảo vệ các khu bảo tồn biển trên vịnh Nha Trang một cách hiệu quả, bền vững.

Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa giao UBND TP Nha Trang phối hợp các đơn vị, chủ động liên hệ làm việc với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam để rà soát, nghiên cứu về đề xuất thiết lập "Khu dự trữ sinh quyển Hòn Bà - Sông Cái" và "Khu sinh thái quốc tế vịnh Nha Trang". Trên cơ sở đó kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, người dân, doanh nghiệp "cùng chung tay với chính quyền để bảo tồn giá trị đặc hữu, đa dạng sinh học vịnh Nha Trang".

Ngoài ra, UBND TP Nha Trang còn được chỉ đạo làm cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp nghiên cứu, xây dựng "kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang" và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 25-7.

Trong đó, có yêu cầu rà soát toàn bộ quy chế quản lý, bảo tồn vịnh Nha Trang; củng cố, kiện toàn bộ máy Ban quản lý vịnh Nha Trang hoặc nghiên cứu mô hình "Ban điều phối vịnh Nha Trang" để quản lý, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Khánh Hòa phải khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên biển

Theo Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, vịnh Nha Trang là một trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia (theo quyết định 742/QĐ-TTg năm 2010 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020) và cũng là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam.

"Do đó, việc bảo tồn, giữ gìn và phục hồi san hô tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp thiết, vừa lâu dài của tỉnh Khánh Hòa nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng, nhất là trong bối cảnh thực hiện nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" - kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.


* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments