Quốc hội giám sát việc thực hiện công tác tiết kiệm, chống lãng phí tại TP.HCM

Chiều 28-7, đoàn giám sát chuyên đề Quốc hội khóa XV đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về việc thực hiện pháp luật về nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2021.

Quốc hội giám sát việc thực hiện công tác tiết kiệm, chống lãng phí tại TP.HCM - Ảnh 1.

Đã có hơn 18 ý kiến và 70 vấn đề được đoàn khảo sát đặt ra và trao đổi tại buổi làm việc - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đoàn giám sát do ông Trần Quang Phương - phó chủ tịch Quốc hội - làm trưởng đoàn.

Báo cáo với đoàn giám sát, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay giai đoạn 2016 - 2021, dự toán TP tiết kiệm 10% chi thường xuyên với hơn 2.384 tỉ đồng. TP cũng cắt giảm, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên hơn 2.085 tỉ đồng. 

Đồng thời TP rà soát, điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thường xuyên của các cơ quan, đơn vị do giảm chỉ tiêu biên chế với tổng số tiền là hơn 206 tỉ đồng.

Trong 5 năm, TP đã thu hồi 68 địa chỉ nhà đất với diện tích 350.174m² để tổ chức bán đấu giá (đã bán 4 địa chỉ, thu được 1.735 tỉ đồng).

Tính đến ngày 31-12-2021, TP có 47 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Các doanh nghiệp đã tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh hơn 1.535 tỉ đồng (đạt 171,65% so với chi phí tiết kiệm kế hoạch) và tiết kiệm hơn 266 tỉ đồng chi phí quản lý đầu tư xây dựng.

“Chúng ta phải hết sức tập trung chống lãng phí, tiết kiệm được trong sử dụng ngân sách, tài sản công. Việc gì cần chi thì chúng ta chi, việc gì không cần dù nhỏ nhất cũng không chi”, ông Mãi nói.

Ngoài ra, lãnh đạo TP.HCM cũng kiến nghị Quốc hội sớm xem xét ban hành Luật đất đai sửa đổi, trong đó quan tâm đến việc điều chỉnh các quy định phù hợp về bồi thường, giải phóng mặt bằng; sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư công với một số nội dung quy định về thẩm quyền quyết định điều chỉnh, ngừng, hủy bỏ chương trình, dự án; và các nghị định để giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án PPP...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị TP.HCM nghiêm túc tiếp thu ý kiến và có báo cáo bổ sung chi tiết. Về nghị quyết 54 mà TP đang tổng kết, ông Phương cho rằng Quốc hội sẽ ủng hộ nếu TP làm tốt việc tổng kết và có những đề xuất đúng đắn.

“Quốc hội đã có cơ chế đặc thù cho nhiều tỉnh chứ không riêng TP.HCM nhưng vấn đề ngoài ngân sách, phân cấp thì chủ yếu là cần một cơ chế chính sách cho TP để tháo “cái áo” quá chật so với sức vươn dậy của TP”, ông Phương nói.

The National Assembly supervises the implementation of thrift and anti-waste work in Ho Chi Minh City - Photo 1.

There were more than 18 opinions and 70 issues raised and discussed by the survey team at the meeting - Photo: CAM Nuong

The monitoring team is led by Mr. Tran Quang Phuong - Vice Chairman of the National Assembly.

Reporting to the supervisory delegation, Chairman of the Ho Chi Minh City People's Committee Phan Van Mai said that in the 2016-2021 period, it is estimated that the city will save 10% of regular expenses with more than 2,384 billion VND. The city also cut and saved recurrent expenditures of more than VND 2,085 billion.

At the same time, the city reviewed and adjusted the regular budget estimates of agencies and units due to the reduction of staffing targets with a total amount of more than 206 billion VND.

In 5 years, the city has recovered 68 real estate addresses with an area of ​​350,174m² to organize auctions (sold 4 addresses, collected VND 1,735 billion).

As of December 31, 2021, the city has 47 enterprises with 100% state capital. Enterprises have saved costs, production and business costs of more than 1,535 billion VND (reaching 171.65% of the planned cost savings) and saving more than 266 billion VND in construction investment management costs.

“We must focus on fighting waste and saving money in the use of public budget and assets. Whatever needs to be spent, we will spend it, even the smallest things we don't need will not be spent," said Mr. Mai.

In addition, leaders of Ho Chi Minh City also proposed to the National Assembly soon to consider promulgating the revised Land Law, in which attention is paid to the adjustment of appropriate regulations on compensation and site clearance; amending and supplementing the Law on Public Investment with a number of contents stipulating the competence to decide on adjustment, termination or cancellation of programs and projects; and decrees to solve difficulties and obstacles for PPP projects...

Speaking at the conclusion of the monitoring session, Vice Chairman of the National Assembly Tran Quang Phuong suggested that Ho Chi Minh City seriously absorb comments and make detailed additional reports. Regarding Resolution 54 that the city is reviewing, Phuong said that the National Assembly will support it if the city does a good job of summarizing and making the right proposals.

“The National Assembly has a specific mechanism for many provinces, not just Ho Chi Minh City, but the problem outside of the budget and decentralization is mainly the need for a policy mechanism for the city to remove the "shirt" that is too tight for its strength. rise of the city," said Mr. Phuong


* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments