Lo ngại thiếu nhân viên y tế trước nguy cơ dịch trồng dịch

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt khi Covid-19 và nhiều dịch bệnh tiềm ẩn bùng phát là "rất đáng lo ngại".

Tại phiên họp chiều 9/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo dân nguyện tháng 7/2022. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng bày tỏ lo lắng về việc số lượng lớn nhân viên y tế khu vực công nghỉ việc, nhất là tuyến cơ sở. Điều này nguy hiểm hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể diễn biến phức tạp và dịch đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết, cúm A bắt đầu xuất hiện.

Ông Tùng dẫn báo cáo của Công đoàn Y tế từ năm 2021 đến tháng 6/2022 có gần 10.000 viên chức thôi việc, nghỉ việc, chủ yếu ở cấp xã, huyện. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra như công việc căng thẳng, mua sắm vật tư khó khăn, các biện pháp an ninh, an toàn cho nhân viên y tế không đảm bảo. "Và nổi lên là chế độ lương cho nhân viên y tế thấp, chưa thỏa đáng vì y tế công lập chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước", ông Tùng nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: VGP

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: VGP

Ông Tùng phân tích một bác sĩ mất 6 năm học, 18 tháng thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề. Khi được tuyển dụng vào cơ sở y tế công lập, lương tháng tính theo chế độ nhà nước khoảng 5 triệu đồng, đã gồm 40% phụ cấp ưu đãi, nhưng lại chưa trừ khoản bảo hiểm xã hội phải đóng. Nếu so sánh với mức thu nhập của cơ sở y tế tư nhân thì thấp hơn rất nhiều.

Công đoàn Y tế đã đề xuất sửa đổi Nghị định 57 nâng mức hưởng phụ cấp ưu đãi lên cao hơn; xem xét từng bước tính đúng, tính đủ hơn giá dịch vụ y tế để tăng thu nhập cho nhân viên y tế.

Còn đối với nguồn nhân lực, ông Tùng cho biết đang đề xuất Chính phủ xem xét điều chỉnh mức định biên đối với y tế cơ sở, bởi mức hiện tại đã áp dụng từ năm 2007 nên rất thấp. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này vẫn gặp vướng mắc do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ chưa thống nhất. Ông Tùng đề nghị bổ sung nội dung này vào báo cáo của Ban dân nguyện tháng 7 để có đề xuất cụ thể.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng không riêng thu nhập của nhân viên y tế thấp mà lương cán bộ, công chức trong hệ thống nhà nước hiện nay khi mới vào làm việc cũng rất thấp. Nhiều giáo viên mầm non trong hai năm Covid-19 phải đi làm ở doanh nghiệp, giờ thu hút họ quay trở lại dạy rất khó vì lương thấp. "Dịch bệnh đã lắng xuống thì phải tập trung cải cách tiền lương để giải quyết vấn đề thu nhập cho công chức, viên chức", ông Vinh nói.

Đầu tháng 7, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trong 18 tháng qua có gần 10.000 nhân viên y tế thôi việc, tập trung nhiều ở TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng. Số thôi việc năm 2021 là 5.200.

Liên quan đến cải thiện thu nhập cho lực lượng y tế, Bộ Y tế đã trình Chính phủ đề xuất tăng mức phụ cấp cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng 40-70% lên 100%; cùng Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức trạm y tế theo quy mô dân số; kịp thời khen thưởng người đạt thành tích và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho cán bộ y tế...

Trước tình trạng này, Hà Nội cũng dự kiến thông qua gói ngân sách 250 tỷ đồng để hỗ trợ nhân viên y tế, từ 5 đến 10 triệu đồng/người theo đặc thù công việc.


The chairman of the Law Commission said that mass layoffs of health workers during Covid-19 and many potential outbreaks of diseases were "very worrying".

At the afternoon session of 9/8, the Standing Committee of the National Assembly considered the july 2022 people's report. Chairman of the Law Commission Hoang Thanh Tung expressed concern about the large number of public sector health workers leaving their jobs, especially at the grassroots level. This is more dangerous in the context that the Covid-19 epidemic may be complicated and the monkey smallpox, dengue fever, influenza A epidemic begins to appear.

Mr. Tung cited the report of the Health Union from 2021 to June 2022, there were nearly 10,000 employees quitting their jobs, mainly at the commune and district levels. Many causes were pointed out such as stressful work, difficult procurement of supplies, security measures, safety for medical staff are not guaranteed. "And it emerged that the salary regime for health workers is low and inadequate because public health is mainly based on the state budget," Tung said.

Mr. Tung analyzed a doctor who took 6 years of study and 18 months of practice to be certified to practice. When recruited to public health establishments, the monthly salary calculated under the state regime is about 5 million VND, including 40% of preferential allowances, but not excluding the social insurance payable. If compared with the income level of private medical institutions, it is much lower.

The Health Union has proposed to amend Decree 57 to raise the level of preferential allowances to higher; consider step by step the correct calculation, more sufficiency than the price of medical services to increase the income of medical staff.

As for human resources, Tung said he is proposing the Government to consider adjusting the boundary level for grassroots health, because the current level has been applied since 2007, so it is very low. However, this adjustment is still problematic because the Ministry of Health and the Ministry of Interior have not agreed. Mr. Tung suggested adding this content to the report of the People's Committee on July 7 for specific recommendations.

Chairman of the Committee for Culture and Education Nguyen Dac Vinh said that not only the income of health workers is low, but the salary of cadres and civil servants in the current state system when they first come to work is also very low. Many preschool teachers in two years of Covid-19 had to work in enterprises, now attracting them back to teaching is difficult because of low wages. "The epidemic has subsided, so we must focus on salary reform to solve the income problem for civil servants and public employees," Vinh said.

In early July, Deputy Minister of Health Do Xuan Tuyen said that in the past 18 months, nearly 10,000 medical workers quit their jobs, concentrated in Ho Chi Minh City, Hanoi, Dong Nai, Binh Duong, An Giang, Da Nang.

Regarding the improvement of income for health forces, the Ministry of Health has submitted to the Government a proposal to increase the allowance for grassroots health workers and preventive medicine by 40-70% to 100%; and the Ministry of Interior to guide the organization of health stations according to population size; promptly reward achievers and mobilize social resources to support and reduce difficulties for health workers...

Facing this situation, Hanoi also plans to approve a budget package of VND 250 billion to support medical staff, from VND 5 to 10 million per person according to job characteristics.

 


* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments