Đổi mới cơ chế tiền lương, bảo vệ cán bộ dám đột phá trong doanh nghiệp nhà nước

Thường trực Chính phủ lưu ý, các DNNN nghiên cứu cơ chế, chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; đổi mới cơ chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao có tính cạnh tranh cao.

Ngày 2/8, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương ngày 12/7. Ảnh: Nhật Bắc

Theo đó, Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, đến năm 2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại khối DNNN; xử lý cơ bản xong những dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, vừa khắc phục, giải quyết các công việc, nhiệm vụ tồn đọng, các vấn đề đột xuất, phát sinh.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành, cơ quan chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tăng cường hợp tác giữa các DNNN và giữa DNNN với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; đổi mới quản trị doanh nghiệp theo nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế.

Đồng thời, đổi mới cơ chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người lao động, người quản lý, điều hành hợp lý, có tính cạnh tranh cao gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Thường trực Chính phủ lưu ý việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ gắn với việc thường xuyên đánh giá, kiểm tra, giám sát, đây là nhiệm vụ "then chốt của then chốt". Đồng thời, nghiên cứu cơ chế, chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, cùng cơ chế đãi ngộ phù hợp cơ chế thị trường và điều kiện, hoàn cảnh đất nước, cân đối hài hòa với đội ngũ cán bộ trong các ngành, lĩnh vực...

Các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp chặt chẽ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối để cùng với Chính phủ và các cơ quan nghiên cứu tổ chức, bộ máy trong DNNN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; giao nhiệm vụ cụ thể, dự án quan trọng cho các DNNN gắn với cơ chế, chính sách, nguồn lực phù hợp trong tổng thể nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, cả nước đã hoàn thành cổ phần hóa 40 doanh nghiệp, bao gồm nhiều doanh nghiệp quy mô rất lớn; xây dựng lộ trình, tổ chức thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nộp về ngân sách nhà nước trên 222 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều nơi đã trình cấp có thẩm quyền thông qua: Phương án xử lý 5/12 doanh nghiệp, dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả và đang tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện phương án xử lý đối với 7 doanh nghiệp, dự án còn lại, phương án xử lý đối với 4 tổ chức tín dụng yếu kém.

Cùng với đó là tích cực chỉ đạo xử lý, tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án lớn như nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1, lọc hóa dầu Nghi Sơn, chuỗi dự án khí lô B, Trung tâm điện lực Ô Môn, sân bay Long Thành..., góp phần giải phóng nguồn lực trong toàn xã hội để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đổi mới cơ chế tiền lương, bảo vệ cán bộ dám đột phá trong doanh nghiệp nhà nước
Thường trực Chính phủ lưu ý, các DNNN nghiên cứu cơ chế, chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; đổi mới cơ chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao có tính cạnh tranh cao.

Standing Government noted, SOEs study mechanisms and policies to protect cadres who dare to think, dare to do, dare to make breakthroughs for the common good; renovate the salary, bonus and remuneration mechanism with high competitiveness.
On August 2, the Government Office issued a notice on the conclusions of the Government Standing Committee at the meeting with the Party Committee of the Central Business Sector on leadership and direction of restructuring and improving operational efficiency. state-owned enterprises, focusing on economic groups and state-owned corporations.


Prime Minister Pham Minh Chinh chaired a meeting of the Government Standing Committee with the Party Committee of the Central Business Sector on July 12. Photo: Nhat Bac
Accordingly, the Government's Standing Committee emphasized, by 2025, strive to basically complete the rearrangement of the SOE sector; basically finished handling projects, works behind schedule, inefficient investment, prolonged loss; both improve production and business efficiency, and overcome and solve backlog tasks and tasks, and unexpected and arising problems.

The Party Committee of the Central Business Sector, in collaboration with the Government's Party Personnel Committee, the Party Personnel Committees of ministries, branches and agencies, drastically directs the implementation of key tasks and solutions.

In which, strengthening cooperation between SOEs and between SOEs and enterprises of other economic sectors; innovate corporate governance according to international principles and standards.

At the same time, renovate the mechanism of salary, bonus and remuneration of employees, managers and managers in a reasonable and highly competitive manner associated with labor productivity and production and business efficiency.

The Government Standing Committee noted that building a contingent of cadres with capacity, quality and reputation on par with the task associated with regular assessment, inspection and supervision, this is the "key of the key" task. ". At the same time, study mechanisms and policies to protect cadres who dare to think, dare to do, dare to make breakthroughs for the common good, with a remuneration mechanism suitable to the market mechanism and the country's conditions and circumstances, balance with a team of staff in various industries and fields...

Party committees and organizations at all levels shall closely coordinate under the leadership and direction of the Bloc Party Committee in order to, together with the Government and other agencies, study the organization and apparatus in SOEs to be streamlined, effective and efficient; assigning specific tasks and important projects to SOEs in association with appropriate mechanisms, policies and resources in the overall task of promoting production and business.

Up to now, the whole country has completed the equitization of 40 enterprises, including many very large enterprises; develop a roadmap, organize the divestment of state capital in enterprises and pay over VND 222 trillion to the state budget.

In addition, many places have submitted to the competent authorities for approval: The plan to handle 5/12 enterprises, the project is behind schedule and inefficient and is continuing to direct the completion of the handling plan for 7 enterprises. remaining projects, solutions for 4 weak credit institutions.

Along with that, it actively directs to handle and remove obstacles for large projects such as Thai Binh 2 thermal power plant, Song Hau 1 thermal power plant, Nghi Son petrochemical refinery, block B gas project chain, and O Power Center. Mon, Long Thanh airport..., contributing to freeing resources in the whole society to serve socio-economic development.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments