Thứ trưởng Nội vụ: Thủ tướng sẽ trình nhân sự Bộ trưởng Y tế vào tháng 10

Thứ trưởng Nội vụ cho biết, tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới đây, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Y tế.

Tại họp báo Chính phủ chiều tối 3/8, báo VietNamNet đặt câu hỏi liên quan đến công tác nhân sự Bộ Y tế.

"Vừa qua, Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Y tế đối với bà Đào Hồng Lan. Hiện có nhiều ý kiến khác nhau về việc “bộ trưởng không phải là nhà chuyên môn”. Xin cho biết quan điểm của Bộ Nội vụ về vấn đề này? Theo quy trình, chức danh Bộ trưởng sẽ do Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm. Vậy tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội vào tháng 10 tới đây, Thủ tướng có trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Đào Hồng Lan?"

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho hay, theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ thì Bộ trưởng là người đứng đầu Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công, tổ chức thi hành và theo dõi thi hành các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến ngành trên phạm vi toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Ảnh: Nhật Bắc

"Việc lựa chọn nhân sự làm bộ trưởng phải đảm bảo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo quy trình, thủ tục của luật định”, Thứ trưởng Nội vụ nói.

Về nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Long cho hay, theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ hiện hành (khoản 5 Điều 28) thì trong thời gian Quốc hội không họp, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Bộ trưởng trong trường hợp khuyết Bộ trưởng.

Tại kỳ họp thứ 4 (vào tháng 10) tới đây, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự cụ thể theo thẩm quyền.

Sắp xếp bộ máy bên trong bộ ngành chắc chắn tinh giản biên chế

"Việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ ngành đến nay được thực hiện như thế nào? Dự kiến sau khi sắp xếp số tổng cục, cục, vụ, sẽ tăng, giảm ra sao và sẽ tinh giản biên chế như thế nào? Phương án sắp xếp các nhân sự dôi dư, nhất là cấp trưởng, cấp phó như Tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Cục phó sẽ như thế nào?", VietNamNet đặt câu hỏi.

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long khẳng định: Quan điểm chung của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ nhất quán là sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, giảm tối đa các tổ chức trung gian.

Vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành quyết liệt trong việc rà soát, đánh giá, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và xây dựng phương án theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thời gian qua, các bộ ngành phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát lại bộ máy, đảm bảo các tiêu chí của các tổ chức, đặc biệt là các tổng cục theo quy định tại Nghị định 101/2020 và Nghị định 47/2021.

Trên cơ sở đó đề xuất báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Các Bộ, ngành đã tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo và hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ ban hành.

Thứ trưởng Nội vụ cho biết, đến nay mới có một nghị định về tổ chức bộ máy của Bộ TT&TT. Các bộ ngành khác đang lấy ý kiến các thành viên Chính phủ và hoàn thành trong thời gian tới.

Ông Long cũng khẳng định, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ ngành, "chắc chắn sẽ tinh giản biên chế". Bởi vì theo chủ trương, khi tinh gọn tổ chức bộ máy thì sẽ giảm biên chế.

"Thủ tướng, Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành để triển khai kết luận 40 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế giai đoạn 2021 – 2026, trong đó tiếp tục tinh giản ít nhất 5% biên chế hành chính theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị", Thứ trưởng Trương Hải Long khẳng định.

Về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư trong quá trình sắp xếp, ông Long cho hay, Thủ tướng rất quan tâm và thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành khi xây dựng đề án cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, ngành mình.

Đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các công chức, viên chức dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định hiện hành.

Theo ông Long, để sắp xếp, bố trí nhân sự dôi dư do thực hiện sắp xếp lại tổ chức, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã cho chủ trương.

"Cụ thể là bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18. Đồng thời quan tâm giải quyết chế độ, chính sách phù hợp theo quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế", Thứ trưởng Nội vụ cho biết, chế độ chính sách cụ thể thì giải quyết theo Nghị định 108 của Chính phủ.Thứ trưởng Nội vụ: Thủ tướng sẽ trình nhân sự Bộ trưởng Y tế vào tháng 10
Thứ trưởng Nội vụ cho biết, tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới đây, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Y tế.

The Deputy Interior Minister said that at the 4th session in October, the Prime Minister will submit to the National Assembly for approval the personnel of the Health Minister.
At the Government press conference on the evening of August 3, VietNamNet newspaper asked a question related to the personnel work of the Ministry of Health.

"Recently, the Prime Minister assigned the role of Health Minister to Ms. Dao Hong Lan. There are many different opinions about "the minister is not an expert." Please tell us the views of the Ministry of Home Affairs on the matter. According to the process, the title of Minister will be approved by the National Assembly.So at the 4th session of the National Assembly in October, the Prime Minister has submitted personnel for the National Assembly to approve the appointment of a Minister. Ministry of Health and Ms. Dao Hong Lan?"

Answering this question, Deputy Minister of Home Affairs Truong Hai Long said that according to the provisions of the Law on Government Organization, the Minister is the head of the Ministry, leads the work of the Ministry, is responsible for the state management of the Government. assigned sectors and fields, organize the implementation and monitor the implementation of issues and fields related to the sector on a national scale.


Deputy Minister of Home Affairs Truong Hai Long. Photo: Nhat Bac
"The selection of personnel to be ministers must comply with the regulations of the Party and State on personnel work and according to the processes and procedures of the law," said the Deputy Interior Minister.

Regarding the personnel of the Minister of Health, Mr. Long said that according to the provisions of the current Law on Organization of the Government (Clause 5, Article 28), during the time the National Assembly was not in session, the Prime Minister decided to assign the acting minister to the Ministry of Health. in the case of the vacancy of the Minister.

At the 4th session (in October) here, based on the decision of the competent authority, the Prime Minister will submit to the National Assembly for approval specific personnel according to his/her competence.

Arranging the apparatus inside the ministry will definitely streamline the payroll

"How has the organizational arrangement within the ministries and sectors been done so far? It is expected that after the arrangement of the number of general departments, agencies and departments, will increase, decrease and streamline the staff like that. What is the plan to arrange redundant personnel, especially at the head and deputy level such as the General Director, Director, Director, Deputy Director?", VietNamNet asked.

Deputy Minister of Home Affairs Truong Hai Long affirmed: The general view of the Government from the beginning of the term is consistent: to streamline the organization of state agencies, to be streamlined, to operate effectively and efficiently, and to minimize the costs. intermediary organization.

Recently, the Government and the Prime Minister have directed the ministries and sectors to drastically review, evaluate and perfect the functions, tasks and powers, and develop plans towards a streamlined, effective operation. , effective.

Over the past time, ministries and sectors have coordinated with the Ministry of Home Affairs to review the apparatus, ensuring the criteria of organizations, especially general agencies as prescribed in Decree 101/2020 and Decree 47/2021 .

On that basis, it is proposed to report to the Innovation Steering Committee, to arrange the organizational apparatus of ministries, ministerial-level agencies and agencies attached to the Government. Ministries and branches have received opinions of the Steering Committee and completed the draft Decree and submitted it to the Government for promulgation.

The Deputy Interior Minister said that so far, there is only a decree on the organizational structure of the Ministry of Information and Communications. Other ministries and branches are collecting opinions from Government members and completing them in the near future.

Mr. Long also affirmed that, after arranging the organizational apparatus within the ministries, "will definitely streamline the payroll". Because according to the policy, when the organization is streamlined, the staff will be reduced.

"The Prime Minister, the Government and the Ministry of Home Affairs coordinate with ministries and sectors to implement the Politburo's conclusion 40 on downsizing the staff for the period 2021 - 2026, in which to continue to reduce at least 5% of the administrative staff. in accordance with the direction of the Politburo", Deputy Minister Truong Hai Long affirmed.

Regarding regimes and policies for redundant cadres and civil servants during the arrangement process, Mr. Long said, the Prime Minister is very interested and often directs ministries and branches when developing projects to attach importance to propaganda work. propagate, mobilize and do well political and ideological work for cadres, civil servants, public employees and employees in the process of rearranging and consolidating the organizational structure of their ministries and branches.

At the same time, well implement regimes and policies for redundant civil servants and public employees in the process of organizing the apparatus according to current regulations.

According to Mr. Long, in order to arrange and arrange redundant personnel due to the restructuring of the organization, the Government has reported to the Politburo and the Politburo has given the policy.

"Specifically, allocating necessary resources and having appropriate mechanisms and policies for those directly affected in the process of arrangement according to the Party's guidelines in Resolution No. 18. At the same time, pay attention to solving problems. decide on appropriate regimes and policies according to regulations for those directly affected in the process of organizational arrangement and downsizing of staff," said the Deputy Interior Minister. resolved according to Decree 108 of the Government.

Post a Comment

0 Comments