Trình nhân sự Bộ trưởng Y tế vào tháng 10

Tại kỳ họp Quốc hội khai mạc tháng 10, căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Y tế.

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/8.

Theo ông Long, quy định của Luật tổ chức Chính phủ nêu rõ, bộ trưởng là người đứng đầu bộ, lãnh đạo công tác của bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi thi hành các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến ngành trên phạm vi toàn quốc. Việc lựa chọn nhân sự làm bộ trưởng phải đảm bảo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo quy trình, thủ tục luật định.

Luật Tổ chức Chính phủ hiện hành (khoản 5 Điều 28) quy định, trong thời gian Quốc hội không họp, Thủ tướng giao quyền bộ trưởng trong trường hợp khuyết bộ trưởng. Sau đó, Thủ tướng sẽ trình nhân sự bộ trưởng để Quốc hội xem xét phê chuẩn.

Hơn nửa tháng trước, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế; Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Y tế.

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long trả lời tại họp báo Chính phủ, chiều 3/8. Ảnh: Hoàng Phong

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long trả lời tại họp báo Chính phủ, chiều 3/8. Ảnh: Hoàng Phong

Tinh giản bộ máy sẽ giảm biên chế

Trả lời báo chí về việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ ngành, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết quan điểm nhất quán của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ là sắp xếp bộ máy cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả, giảm tối đa tổ chức trung gian.

Vừa qua, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành quyết liệt rà soát, đánh giá, hoàn thiện chức năng, quyền hạn và xây dựng phương án sắp xếp tinh gọn. Các bộ, ngành đã phối hợp với Bộ Nội vụ làm công việc này, đảm bảo các tiêu chí, đặc biệt là đối với các tổng cục.

Đến nay, các bộ, ngành đã tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và hoàn thiện dự thảo nghị định, trình Chính phủ ban hành. Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ ngành để triển khai kết luận 40 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2026, trong đó tiếp tục giảm ít nhất 5% biên chế hành chính.

"Khi sắp xếp các đơn vị tổng cục, cục, vụ bên trong các bộ ngành thì chắc chắn sẽ tinh giản biên chế", ông Long nói.

Hồi tháng 4, Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thông báo các cơ quan phải rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy bên trong, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành và phân công của Chính phủ; không được chồng chéo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính.
Trình nhân sự Bộ trưởng Y tế vào tháng 10
 

At the National Assembly session opening in October, based on decisions of competent authorities, the Prime Minister will submit to the National Assembly for approval the personnel of the Health Minister.

Deputy Interior Minister Truong Hai Long said the information at a regular government press conference on the afternoon of August 3.

According to Mr. Long, the provisions of the Law on Government organization clearly state that the minister is the head of the ministry, leading the work of the ministry; take responsibility for state management of assigned sectors and domains; organize the implementation and monitor the implementation of issues and fields related to the sector nationwide. The selection of personnel to be the minister must ensure compliance with the Party's and State's regulations on cadre work and according to legal processes and procedures.

The current Law on Government Organization (Clause 5, Article 28) stipulates that, during the time when the National Assembly is not in session, the Prime Minister shall assign the ministerial authority in case of vacancy. After that, the Prime Minister will submit the ministerial personnel for the National Assembly to consider and approve.

More than half a month ago, Ms. Dao Hong Lan, member of the Party Central Committee, was appointed by the Politburo to be the Secretary of the Party Personnel Committee of the Ministry of Health; The Prime Minister assigned the Acting Minister of Health.

Streamlining the apparatus will reduce the payroll

Answering the press about the organizational arrangement of the apparatus within the ministries, Deputy Minister Truong Hai Long said that the Government's consistent view from the beginning of the term was to arrange the state apparatus to be lean and operational. effectively, minimizing the intermediary organization.

Recently, the Prime Minister has directed the ministries and branches to drastically review, evaluate, perfect the functions and powers and develop a lean arrangement plan. Ministries and branches have coordinated with the Ministry of Home Affairs to do this work, ensuring the criteria, especially for the General Departments.

Up to now, ministries and branches have received opinions from the Renovation Steering Committee, rearranged the organizational apparatus of ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies and completed the draft decree and submitted it to the Government for approval. onion. The Ministry of Home Affairs is coordinating with ministries and sectors to implement the Politburo's conclusion 40 on downsizing the staff for the period 2021-2026, in which the administrative staff will continue to be reduced by at least 5%.

"When arranging units of General Departments, Departments and Departments within ministries and sectors, it will certainly streamline the payroll," Mr. Long said.

In April, the Steering Committee for renewal and reorganization of the apparatus of ministries, ministerial-level agencies, and government agencies announced that agencies must review and rearrange their internal organization and apparatus to ensure ensure compliance with specialized laws and regulations as assigned by the Government; must not overlap, promote decentralization, decentralization and implement the principle that one agency performs many things and one task is assigned to only one agency to take the lead and take the main responsibility.

Post a Comment

0 Comments